Hooney moon

  • Danh ngôn

    I will love the sun for day, the moon for night, and YOU forever.
    (Anh sẽ yêu mặt trời vào ban ngày, mặt trăng vào ban đêm, và mãi mãi yêu EM.)

  • Danh ngôn

    Most people want to be the sun that brightens up your life, but I’d rather be the moon that shines down on you in your darkest hours.
    (Hầu như ai cũng ...